Home        O společnosti       Realizace        Kvalita       Ocenění       Kontakt

Organizace a funkce společnosti

Firmu tvoří zkušení pracovníci, kteří získali bohaté zkušenosti v předchozích letech ve stavebních inženýrských organizacích. Veškeré práce tak jsme schopni zajistit v termínech a kvalitě požadované objednatelem.

Zaměstnanci

Firmu tvoří tým zkušených techniků a výrobních pracovníků. Vlastní výrobní část reprezentují tři samostatná střediska pod vedením zkušených stavbyvedoucích, mistrů a techniků. Firma disponuje komplexním vybavením malé a střední mechanizace potřebné k realizaci staveb. S tímto lidským potenciálem, technickým a mechanizačním vybavením jsme schopni realizovat prakticky jakoukoli stavbu v termínech a kvalitě požadovaných zákazníkem. Firma zaměstnává pouze občany české národnosti s trvalým bydlištěm v Plzni a nejbližším okolí.

Technické a materiální vybavení firmy

Firma disponuje movitým a nemovitým majetkem v objemu cca 45 mil. Kč. Obchodní obrat ve stavební výrobě za posledních pět let činil v průměru 156,0 mil. Kč/rok.

Subdodavatelské zajištění

Při realizaci zakázek spolupracujeme s vybranými firmami při zajišťování speciálních subdodávek, které se na stavbě vyskytují. Tento okruh subdodavatelských firem se po několika stavbách ustálil a naše firma je tak schopna již při nabídkovém řízení předkládat nabídky, které vycházejí z perfektních podkladů a znalostí dané zakázky. Rovněž jsme schopni z těchto důvodů poskytnout dlouhé záruční lhůty na komplexní dodávky v trvání 60 měsíců.

¦   Home   ¦    O společnosti   ¦   Realizace   ¦    Kvalita   ¦   Ocenění   ¦   Kontakt   ¦
Česky English Deutsch Copyright © empex 2020 - 2021